در تقيسم بندي رشته هاي گوناگون صنايع دستي كه بر مبناي مواد اوليه مورد استفاده ايجاد شده، صنايع دستي چوبي از جايگاه ويژه اي برخوردار است كه البته اين حسن استقبال از جلوه هاي زيباي چوب كه بافتي از بدنه موجودي زنده است، سرچشمه مي گيرد.

هنر سنتي خراطي يكي از گرايشهايي است كه در صنايع دستي چوبي وجود دارد. خراطي كه در اكثر جوامع بشري رد پايي از خود بر جاي گذاشته است، قدمتي بيش از سه هزار سال دارد . خراطي در مسير تاريخي از مكانهاي مختلفي گذر كرده و با فراز و فرودهايي كه داشته است به عصر صنعتي (در اروپا ) رسيد كه اين دوره در رشد سريع اين هنر نقشي اساسي داشته است.

بر اساس برخي شواهد، خراطي در ايران نيز پيشينه اي سه هزار ساله دارد و از معدود هنرهايي است كه با در نظر گرفتن پراكندگي گسترده و بي نظيرش هنوز زنده است و به فعاليت خود در اقصا نقاط ايران ادامه مي دهد.

خراطي در حال حاضر جايگاهي بس مهم در جهان پيدا كرده است ، تا جايي كه هنرمندان بسياري آن را وسيله اي براي بيان هنري برگزيده اند و در پي اين حركت مجموعه هاي گوناگوني به وجود آمده است تا اين آثار بديع و هنري را در خود نگه دارد.

با توجه به پيشينه ارزشمندي كه از خراطي در ايران سراغ داريم و گرايشهاي گوناگوني كه در مراكز آموزش عالي به اين هنر صنعت شده است، جاي كتابي كه به اين مباحث چه از بعد آموزشي و چه از بعد نظري، به طور جدي بپردازد ، خالي است.

 کتاب خراطی

+ نوشته شده در  یکشنبه 26 دی1389ساعت 11:14  توسط داود ملایی |